Thủ tục hành chính
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-cong-nhan-cau-lac-bo-the-thao-co-so-88.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-thong-bao-to-chuc-le-hoi-cap-xa-87.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-xet-tang-giay-khen-gia-dinh-van-hoa-86.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-hang-nam-85.html
Tiếp công dân, khiếu nại tố cáo tthc/tiep-cong-dan-khieu-nai-to-cao/xu-ly-don-tai-cap-xa-84.html
Tiếp công dân, khiếu nại tố cáo tthc/tiep-cong-dan-khieu-nai-to-cao/tiep-cong-dan-tai-cap-xa-83.html
Tiếp công dân, khiếu nại tố cáo tthc/tiep-cong-dan-khieu-nai-to-cao/thu-tuc-giai-quyet-to-cao-tai-cap-xa-82.html
Tiếp công dân, khiếu nại tố cáo tthc/tiep-cong-dan-khieu-nai-to-cao/thu-tuc-giai-quyet-khieu-nai-lan-dau-tai-cap-xa-81.html
Tài nguyên môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-80.html
Tài nguyên môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/tham-van-y-kien-de-an-bao-ve-moi-truong-chi-tiet-79.html
Tài nguyên môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/tham-van-y-kien-de-an-bao-ve-moi-truong-chi-tiet-78.html
Tài nguyên môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/hoa-giai-tranh-chap-dat-dai-tai-ubnd-cap-xa-77.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-ve-thanh-tich-thi-dua-theo-dot-hoac-chuyen-de-cap-xa-76.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-ve-thanh-tich-dot-xuat-cap-xa-75.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-xet-tang-danh-hieu-lao-dong-tien-tien-cap-xa-74.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-ve-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-cap-xa-73.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-cho-gia-dinh-72.html
Nội vụ tthc/noi-vu/dang-ky-hoat-dong-tin-nguong-71.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thong-bao-to-chuc-quyen-gop-trong-dia-ban-mot-xa-cua-co-so-tin-nguong-to-chuc-ton-giao-to-chuc-ton-giao-truc-thuoc-70.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thong-bao-to-chuc-quyen-gop-trong-dia-ban-mot-xa-cua-co-so-tin-nguong-to-chuc-ton-giao-to-chuc-ton-giao-truc-thuoc-69.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thong-bao-ve-viec-thay-doi-dia-diem-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-68.html
Nội vụ tthc/noi-vu/de-nghi-thay-doi-dia-diem-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-trong-dia-ban-mot-xa-67.html
Nội vụ tthc/noi-vu/dang-ky-thay-doi-nguoi-dai-dien-cua-nhom-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-66.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thong-bao-danh-muc-hoat-dong-ton-giao-bo-sung-doi-voi-to-chuc-co-dia-ban-hoat-dong-ton-giao-o-mot-xa-65.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thong-bao-danh-muc-hoat-dong-ton-giao-doi-voi-to-chuc-co-dia-ban-hoat-dong-ton-giao-o-mot-xa-64.html
Nội vụ tthc/noi-vu/dang-ky-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-63.html
Nội vụ tthc/noi-vu/dang-ky-bo-sung-hoat-dong-tin-nguong-62.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/thu-tuc-ho-tro-di-chuyen-hai-cot-liet-si-61.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/thuc-hien-che-do-uu-dai-trong-giao-duc-dao-tao-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-con-cua-ho-60.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/lap-so-theo-doi-va-cap-phuong-tien-tro-giup-dung-cu-chinh-hinh-59.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/bo-sung-tinh-hinh-than-nhan-trong-ho-so-liet-si-58.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/bo-sung-tinh-hinh-than-nhan-trong-ho-so-liet-si-57.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/xac-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-doi-voi-nguoi-bi-thuong-khong-thuoc-luc-luong-cong-an-quan-doi-trong-chien-tranh-tu-ngay-31121991-tro-ve-truoc-khong-con-giay-to-56.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/mua-bao-hiem-y-te-doi-voi-nguoi-co-cong-va-than-nhan-55.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-ba-me-viet-nam-anh-hung-54.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/giai-quyet-che-do-nguoi-hdkc-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te-53.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-hoac-hoat-dong-khang-chien-bi-dich-bat-tu-day-52.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/giai-quyet-che-do-doi-voi-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-trong-thoi-ky-khang-chien-51.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/giai-quyet-che-do-doi-voi-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-trong-thoi-ky-khang-chien-50.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/thu-tuc-giai-quyet-tro-cap-tien-tuat-hang-thang-cho-than-nhan-khi-nguoi-co-cong-tu-tran-49.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-hoi-dong-bo-truong-hoac-bang-khen-cua-bo-truong-thu-truong-co-quan-ngang-bo-thu-truong-co-quan-thuoc-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-48.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/huong-mai-tang-phi-tro-cap-mot-lan-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran-va-than-nhan-liet-sy-dang-huong-tro-cap-hang-thang-tu-tran-47.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/xac-nhan-vao-don-de-nghi-di-chuyen-hai-cot-liet-si-don-de-nghi-tham-vieng-mo-liet-si-46.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/uy-quyen-huong-tro-cap-phu-cap-uu-dai-45.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-lai-ket-hon-44.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-cho-nguoi-da-co-ho-so-giay-to-ca-nhan-43.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-lai-khai-sinh-42.html
Tư pháp tthc/tu-phap/cap-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan-41.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-thay-doi-cai-chinh-bo-sung-ho-tich-40.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-cham-dut-giam-ho-39.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-giam-ho-38.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-khai-tu-luu-dong-37.html
Tư pháp tthc/tu-phap/dang-ky-ket-hon-luu-dong-36.html
Tư pháp tthc/tu-phap/dang-ky-khai-sinh-luu-dong-35.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-khai-tu-34.html
Tư pháp tthc/tu-phap/dang-ky-khai-sinh-ket-hop-dang-ky-nhan-cha-me-con-33.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-nhan-cha-me-con-32.html
Tư pháp tthc/tu-phap/dang-ky-ket-hon-31.html
Tư pháp tthc/tu-phap/thu-tuc-dang-ky-khai-sinh-30.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/thu-tuc-dang-ky-nhan-cham-soc-thay-the-cho-tre-em-doi-voi-ca-nhan-nguoi-dai-dien-gia-dinh-nhan-cham-soc-thay-the-khong-phai-la-nguoi-than-cua-tre-em-29.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/thu-tuc-thong-bao-nhan-cham-soc-thay-the-cho-tre-em-doi-voi-ca-nhan-nguoi-dai-dien-gia-dinh-nhan-cham-soc-thay-the-la-nguoi-than-thich-cua-tre-em-28.html
Lao động TB&XH tthc/lao-dong-tbxh/thu-tuc-chuyen-tre-em-dang-duoc-cham-soc-thay-the-tai-co-so-tro-giup-xa-hoi-den-ca-nhan-gia-dinh-nhan-cham-soc-thay-the-27.html
Tài nguyên môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/thu-tuc-xac-nhan-dang-ky-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-26.html
Tài nguyên môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/thu-tuc-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-25.html
Tài nguyên môi trường tthc/tai-nguyen-moi-truong/xac-nhan-hop-dong-tiep-can-nguon-gen-va-chia-se-loi-ich-24.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/dang-ky-lai-phuong-tien-trong-truong-hop-chuyen-quyen-so-huu-phuong-tien-dong-thoi-thay-doi-co-quan-dang-ky-phuong-tien-23.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/dang-ky-lai-phuong-tien-trong-truong-hop-chuyen-quyen-so-huu-phuong-tien-nhung-khong-thay-doi-co-quan-dang-ky-phuong-tien-22.html
Kinh tế - Hạ tầng tthc/kinh-te-ha-tang/dang-ky-lai-phuong-tien-trong-truong-hop-chuyen-tu-co-quan-dang-ky-khac-sang-co-quan-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-21.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-thong-bao-to-chuc-le-hoi-20.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-thu-vien-tu-nhan-co-von-sach-ban-dau-tu-500-ban-den-duoi-1000-ban-19.html
Văn hóa tthc/van-hoa/thu-tuc-cong-nhan-cau-lac-bo-the-thao-co-so-18.html
Giáo dục và Đào tạo tthc/giao-duc-va-dao-tao/thu-tuc-sap-nhap-chia-tach-nhom-tre-lop-mau-giao-doc-lap-17.html
Giáo dục và Đào tạo tthc/giao-duc-va-dao-tao/thu-tuc-giai-the-hoat-dong-nhom-tre-lop-mau-giao-doc-lap-theo-yeu-cau-cua-to-chuc-ca-nhan-de-nghi-thanh-lap-16.html
Giáo dục và Đào tạo tthc/giao-duc-va-dao-tao/thu-tuc-cho-phep-co-so-giao-duc-khac-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-tieu-hoc-15.html
Nông nghiệp và phát triển nông thôn tthc/nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon/xac-nhan-cua-ubnd-cap-xa-doi-voi-lam-san-chua-qua-che-bien-co-nguon-goc-khai-thac-tu-rung-tu-nhien-14.html
Nông nghiệp và phát triển nông thôn tthc/nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon/xac-nhan-cua-ubnd-cap-xa-doi-voi-cay-canh-cay-bong-mat-cay-co-thu-co-nguon-goc-khai-thac-tu-vuon-trang-trai-cay-trong-phan-tan-cua-to-chuc-cay-co-nguon-goc-khai-thac-tu-rung-tu-nhien-rung-trong-tap-trung-vuon-nha-trang-trai-cay-phan-tan-cua-cong-dong-dan-cu-ho-gia-dinh-ca-nhan-13.html
Nông nghiệp và phát triển nông thôn tthc/nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon/thu-tuc-nhan-ho-tro-dau-tu-xay-dung-phat-trien-thuy-loi-nho-thuy-loi-noi-dong-va-tuoi-tieu-tien-tien-tiet-kiem-nuoc-doi-voi-nguon-von-ho-tro-truc-tiep-ngan-sach-dia-phuong-va-nguon-von-hop-phap-khac-cua-dia-phuong-phan-bo-du-toan-cho-ubnd-cap-xa-thuc-hien-12.html
Y tế tthc/y-te/thu-tuc-xet-huong-chinh-sach-ho-tro-cho-doi-tuong-sinh-con-dung-chinh-sach-dan-so-11.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-ve-thanh-tich-dot-xuat-10.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-tang-giay-khen-cua-chu-tich-ubnd-cap-xa-cho-gia-dinh-9.html
Nội vụ tthc/noi-vu/thu-tuc-xet-tang-danh-hieu-lao-dong-tien-tien-8.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-giai-quyet-to-cao-tai-cap-xa-7.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-tiep-cong-dan-tai-cap-xa-6.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/thu-tuc-xu-ly-don-thu-tai-cap-xa-5.html
Tư pháp tthc/tu-phap/nghi-dinh-ve-cap-ban-sao-tu-so-goc-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-va-chung-thuc-hop-dong-giao-dich-4.html
Tư pháp tthc/tu-phap/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ho-tich-3.html
Tư pháp tthc/tu-phap/danh-muc-tthc-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-thuoc-tham-quyen-cua-ubnd-xa-2.html