Thành ủy Ninh Bình quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Cập nhật: Thứ tư, 15/05/2024

Sáng 14/5, Thành ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thành phố.

Thành ủy Ninh Bình quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và các báo cáo viên quán triệt, triển khai: Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Hội nghị cũng đã nghe quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 27/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2024 - 2030. Đồng thời trao đổi, thảo luận các dự thảo kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Ninh Bình đề nghị sau hội nghị quán triệt dành cho cán bộ chủ chốt của thành phố, đảng ủy các xã, phường, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của các xã, phường, cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để triển khai thực hiện, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các ngành, địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh…

 

Theo Baoninhbinh.org.vn