Quy định về điều kiện kết hôn, đăng ký kết hôn và xử lý việc kết hôn trái pháp luật

Cập nhật: Thứ hai, 10/06/2024

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình. Trong đó, Chương II của Luật có quy định rõ về điều kiện kết hôn, đăng ký kết hôn và xử lý việc kết hôn trái pháp luật như sau:

anh tin bai

Kim Duyên