Xã Đồng Phong tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật: Thứ bảy, 11/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/02/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

                                                                                                                                

Theo đó, Trang thông tin điện tử của UBND xã Đồng Phong đăng tải thông tin tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn được biết về việc sửa đổi Luật Đất đai để mọi tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh trung thực, ý chí, nguyện vọng, lợi ích Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó cần tập trung vào một số nội dung sau:
Nội dung
Thông tin về nội dung cần lấy ý kiến Nhân dân bao gồm:
Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đặc biệt, tập trung một số vấn đề của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở như:
Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;
Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Thông tin về hình thức lấy ý kiến Nhân dân:

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại mục III Kế hoạch này hoặc gửi trực tiếp đến UBND xã (qua Văn phòng UBND xã).

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác. Ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm được cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập hợp, tổng hợp gửi về Văn phòng UBND xã để tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn 

- Thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; Trang thông tin điện tử của huyện Nho Quan; Trang thông tin điện tử của xã Đồng Phong; các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp  với quy định của pháp luật. 


Thông tin về thời gian lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Văn bản kèm theo xin được tải về tại đây:
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi /uploads/news/2023_02/du-thao-luat-dat-dai.doc
Nghi quyết 170 của Chính Phủ  /uploads/news/2023_02/nghi-quyet-so-170-nq-cp.pdf
Kế hoạch số 07 của UBND xã Đồng Phong :

/uploads/images/Ke_hoach-07.pdf