Hướng dẫn Hồ sơ thủ tục

Hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục cấp Xã

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
01/HD-VPĐP 28/02/2020 Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố
xã đạt chuẩn nông thôn mới, NTM kiểu mẫu năm 2020
Tải về
78/CV-VPĐP 21/07/2017 V/v hướng dẫn hồ sơ về ảnh minh họa các xã đạt chuẩn nông thôn
mới giai đoạn 2017-2020
Tải về
18/HD-VPĐP 28/12/2016 Hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình
Tải về
09/HD-VPĐP 25/12/2017 Hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình
Tải về

 

 
Mẫu biên bản thẩm tra tiêu chí - Sở, ngành Tải về

 

 
Mẫu văn bản xác nhận tiêu chí xã Nông Thôn Mới Tải về

 

 
Mẫu văn bản xác nhận tiêu chí huyện - Sở, ngành Tải về

 

 
Mẫu quyết định thành lập Tổ rà soát, đánh giá cấp xã Tải về
01/HD-VPĐP 02/06/2021 Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã
đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao,
nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Tải về

 

 
Mẫu báo cáo chi tiết xã Nông Thôn Mới Tải về

 

 
Mẫu báo cáo tóm tắt xã Nông Thôn Mới Tải về

 

 
Mẫu biểu hồ sơ thủ tục hướng dẫn xã Nông Thôn Mới,
Nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Tải về

 

 
Tổng hợp hướng dẫn thủ tục các xã Tải về
18/2022/QĐ-TTg 02/08/2022 Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tải về
01/HD-VPĐP 30/03/2022 Tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Tải về