Giới thiệu

Lãnh đạo cơ quan

1. Đồng chí Bùi Trần Dự

Sinh ngày: 15/03/1968

Chức vụ Đảng, chính quyền: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ

Sinh ngày: 14/01/1981

Chức vụ Đảng, chính quyền: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

 

3. Đồng chí Nguyễn Văn Hải

Sinh ngày: 18/12/1982

Chức vụ Đảng, chính quyền: Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

4. Đồng chí Lưu Văn Định

Sinh ngày: 01/3/1964

Chức vụ Đảng, chính quyền:  Phó Chủ tịch UBND xã.

 

5. Đồng chí Nguyễn Thị Liên

Sinh ngày: 3/6/1990

Chức vụ Đảng, chính quyền:  Phó Chủ tịch UBND xã.