Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

Cập nhật: Thứ tư, 24/06/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHONG

Số:  03  /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Phong, ngày  09   tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHONG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 04/01/2019 của Hội đồng nhân dân xã Đồng Phong về việc phê chuẩn dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã Đồng Phong năm 2019 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Tài chính - Kế toán xã và các ban ngành có liên quan tổ chức thực hiên Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Uỷ ban nhân dân huyện;

- Phòng tài chính huyện;

- Đảng ủy xã;

- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;

- Các trưởng thôn trong xã;

- Lưu: TC-KT, VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Nguyễn Thị Minh Huệ

 

Biểu công khai