Công khai ngân sách

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

Cập nhật: Thứ tư, 24/06/2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 04/01/2019 của Hội đồng nhân dân xã Đồng Phong về việc phê chuẩn dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019;