Công văn số 1200/UBND-VP ngày 27/7/2021 của UBND huyện Nho Quan về việc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật: Thứ tư, 28/07/2021

Công văn số 1200/UBND-VP ngày 27/7/2021 của UBND huyện Nho Quan về việc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

/uploads/images/cv_1200_ubnd_huy%E1%BB%87n_nho_quan.pdf